تعداد مواردیافت شده ۶۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ , ۱۱:۳۷
ربط: %۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ , ۱۲:۵۵
ربط: %۸