دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیر کل

رضا شهرکی

مدیر کل
  • 054-33517246
وحید نجفی

وحید نجفی

قائم مقام
  • 054-33517240
معاون اداری و مالی

محمدرضا اکبرزاده دلیر

معاون اداری و مالی
  • 054 - 33517240
معاون حمایت و سلامت خانواده

اسماعیل بذرافشان

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 054-33518134
پودینه

رمضان پودینه

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 054-33504142
معاون توسعه مشارکت های مردمی

محمود میرامامی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 054-33517817
حسینی

سید محمد علی حسینی

معاون امور فرهنگی
  • 054-33521693