دکمه موبایل منو

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
عکاس: محسن ایزی

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

آئین کلنگ زنی متمرکز 500 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان گلستان 1400/10/23

صبح امروز با حضور دکتر زنگانه استاندار گلستان ، عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مسئولی استانی وشهرستانی ، مراسم متمرکز کلنگ زنی 500 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان در روستای قزلجه ماتی شهرستان گنبد برگزار شد.
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.