مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
عکاس: سید ابوالفضل هاشمی

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مراسم اهدای 200 دستگاه تبلت به دانش‌آموزان نیازمند استان قزوین 1400/06/21

در ایام برگزاری مراسم ملی و مذهبی شور عاطفه ها، با حضور معاون فرهنگی کمیته امداد و استاندار قزوین ، 200 دستگاه تبلت که با همکاری و هم افزایی اداره کل کمیته امداد، امور شعب بانک ملی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تهیه شده بود، به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت اهدا شد.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.