نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
عکاس: محسن ایزی

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان 1400/06/21

نشست خبری عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان گلستان، ظهر امروز یکشنبه 21 شهریور 1400 با حضور جمعی از اصحاب رسانه ، با محوریت شور عاطفه ها وارائه گزارشی ازخدمات و فعالیت های یکسال گذشته وهمچنین 5 ماهه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد برگزار شد.
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.