بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد توسط گروه جهادی امام رضا (ع) ،در سیمین شهر گمیشان بازدید بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فعالیت های عمرانی گروه جهادی امام رضا(ع) 1400/01/11

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند احداث سرویس بهداشتی منازل مددجویان تحت حمایت امداد، توسط گروه جهادی امام رضا(ع) ،در سیمین شهر بندرترکمن بازدید بعمل آورد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.