جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
عکاس: روابط عمومی

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

جشن میلاد امام زمان (عج) با حضور ایتام گلستانی 1400/01/10

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور درمراسم جشن میلاد امام زمان (عج) به میزبانی حامی تهرانی حاج عباس ایروانی در گرگان ، از نزدیک با ایتام گلستانی ، دیدار وآنان را مورد تفقد قرارداد.
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.