کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال کمیته امداد (بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه) به ریاست مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی و با حضور بانک های عامل استان به منظور ارزیابی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال، توازن در جذب اعتبارات و هدفگذاری در قالب یک برنامه زمان بندی شده برای جذب 100 درصدی این اعتبارات برگزار شد.
عکاس: وجیهه رشیدی

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 11

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 9

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 8

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 7

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 6

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 5

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 4

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 3

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 2

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

کارگروه بررسی تسهیلات اشتغال به ریاست مدیرکل کمیته امدادخراسان شمالی برگزار شد- 99/10/23 1

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.