بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20

مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای باغ سنگی، سولابست، کلاته بلوچ بخش درح سربیشه بازدید و از نزدیک مشکلات مردم این مناطق را بررسی کردند.
عکاس: محسن برنای تنها

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 9

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 5

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 8

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 7

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 6

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 4

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 3

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 2

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی از روستاهای بخش درح 99/10/20 1

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.