گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد

مددجویان و هنرجویان منطقه سرکویر امیرآباد شهرستان دامغان گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند. منطقه امیرآباد به عنوان قطب تولید فرش دستباف معرفی شده که مددجویان استان سمنان سهم بزرگی از تولیدات فرش در این منطقه دارند.
عکاس: امیرحسین کاشی منش

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 2

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 4

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 3

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 1

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 17

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 16

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 15

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 14

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 13

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

گره بر تاروپود فرش می‌زنند تا گره از زندگی بگشایند/تولید فرش دستباف منطقه امیرآباد-99/08/27 12

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.