اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

به همت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی و اجرای طرح اطعام مهدوی روزانه 1000 پرس غذای گرم طبخ و میان نیازمندان شهرستان ساوه توزیع می گردد.
عکاس: مجید پوریا
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.