توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان-99/1/7

در اقدامی تا کنون با مشارکت خیرین و کمیته امداد شهرستان سمنان بیش از دو تُن میوه تهیه و با کمک جهادی روحانیون و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی سمنان و اداره بهداشت تبدیل به آبمیوه و بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستانی توزیع می شود.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 9

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 9

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 10

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 10

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 8

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 8

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 7

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 7

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 6

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 6

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 5

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 5

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 4

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 4

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 3

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 3

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 2

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 2

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 1

توزیع دو تن میوه بین بیماران کرونایی و کادر بیمارستان99/1/7 1

پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.