دکمه موبایل منو

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 1398/07/13

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

دیدار مدیرکل امور بانوان استانداری با زنان سرپرست خانوار گلستانی – 13/07/1398

اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با حضور غیناقی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار و به بررسی رفع مشکلات و ارائه راهکارهای توانمندسازی اقتصادی خانوارها پرداختند.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.